Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelők:

Az alábbi személyeket foglalja magába:

 • A Gacsó Ház Ingatlan Kft., és a Kft-vel együttműködő ingatlan értékesítők, asszisztensek
 • A Gacsó Ház Ingatlan Kft-vel franchise jogviszonyban álló Partnervállalkozások

A Gacsó Ház Ingatlan Kft. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik, mely a GDPR, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679-es rendeletének szabályozásával együttesen alkalmazandó.

A személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a Planum-Comp Kft. (székhely: 1046 Budapest, Klauzál utca 9. telefon: +36-1-615-8077, e-mail cím: info@planumcomp.hu) végzi. Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

2. A kezelt adatok köre

Ingatlan iránt érdeklődők esetében önkéntes hozzájárulás alapján (GDPR 2016/679 6.cikk (1) a, pont)

 • név
 • email cím
 • telefonszám
 • keresési paraméterek

Ingatlant megtekintők esetében önkéntes hozzájárulás és a Megbízott jogos érdeke alapján (GDPR 2016/679 6.cikk (1) a, f pontok)

 • név
 • anyja neve
 • születési hely, idő
 • személyi igazolvány száma
 • lakcím
 • email cím
 • telefonszám
 • keresési paraméterek
 •  

Ingatlan értékesítés esetében (szerződéskötés alapján) (GDPR 2016/679 6.cikk (1) a,b, c, f pontok, valamint a a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján)

 • név / cégnév, képviseletre jogosultak neve
 • anyja neve
 • születési hely, idő
 • személyi igazolvány száma
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím / székhely
 • adóazonosító jel / adószám
 • ingatlan címe, adatai, paraméterei
 • feltöltés esetén az ingatlan képe

Amennyiben az érdeklődő a honlapon regisztrál, vagy a „keresési értesítés” vagy az adott ingatlan mellett található „üzenet küldése” lehetőségével él, ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Gacsó Ház Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

Adatai kizárólag polgári peres eljárás esetén kerülnek továbbításra a cég jogi képviselőjének. Minden más esetben csak az ön hozzájáruló nyilatkozata mellett és egyértelműen az ingatlan ügylethez kapcsolódó segítő szolgáltatásokat végző szerződéses és együttműködő partnereinknek, melyről előzetesen tájékoztatjuk.

3. Az adatkezelés célja

Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott, 2. pontban megjelölt személyes adatokat a Gacsó Ház Kft. abból a célból kezeli, hogy az érdeklődőket, regisztrálókat a szolgáltatásairól telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa. Eladó ügyfelekkel kizárólag a Gacsó Ház Ingatlan Kft. alkalmazottai, franchise partnerei, szerződött ingatlanértékesítői veszik fel a kapcsolatot, harmadik személynek nem továbbítja az adatokat. Ez alapján a Gacsó Ház Ingatlan Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag alábbi célokból kezeli:

 • az érdeklődő számára ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása
 • regisztrálók esetében online szolgáltatásainak nyújtása (pl.: keresésnek megfelelő ajánlat küldése),
 • direkt marketing célú tájékoztatás e-mailen vagy hírlevél küldésével,
 • ügyfél-elégedettségi megkeresések, az ügyféligények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen, telefonon
 • eladást, keresést segítő ügyfél kommunikáció

Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:

- Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege továbbításra kerül a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

- Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési - - Jogi segítség igénybevétele esetén az Ön neve, azonosító okmány típusa, száma, születési és hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, bankszámla száma, ingatlan címe és helyrajzi száma továbbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

- Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

-Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni Biztosítás ügyintézéséhez, akkor az eladó neve, telefonszáma továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a biztosításközvetítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

Az adatok továbbítása kizárólag az Érintett hozzájárulásán alapul.

4. Az adatkezelés jogalapja

Kereső ügyfelek esetében: Az adatkezelés jogalapja a www.gacsohaz.hu oldalon érdeklődő, (telefonon, vagy e-mailen beérkező) regisztráló önkéntes hozzájárulása, illetve a szerződésben feltüntetett önkéntes hozzájárulás.
Ingatlant megtekintők esetében önkéntes hozzájárulás és a Megbízott jogos érdeke alapján (GDPR 2016/679 6.cikk (1) a, f pontok.
Szerződés esetében: Az adatkezelés jogalapja jelen szerződés teljesítése (szolgáltatás nyújtása, üzleti tevékenység elvégzése), valamint a Megbízó önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja emellett a Megbízott törvényi kötelességének teljesítése (pl. ügyfél-átvilágítás Pmtv.alapján) és esetleges igények teljesítése.

 5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érdeklődő esetén a regisztráció (akár e-mailben, akár telefonon beérkező igény az adatbázisban történő rögzítés céljából) vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart. Amennyiben az ügyfél adataira vonatkozó törlési kérés érkezik írásban a Gacsó Ház Ingatlan Kft-hez, az ügyfél inaktív státuszba kerül. Adatait az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) b) pontja és a Pmtv. 7-9. § alapján a törvényben meghatározott elévülési határidőig tároljuk.

6. A honlap üzemeltetője

A www.gacsohaz.hu honlapot az Planum-Comp Kft. (székhely: 1046 Budapest, Klauzál utca 9., telefonszám: +36-1-615-8077 e-mail: info@planumcomp.hu ) üzemelteti, a weboldal üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

A Gacsó Ház Ingatlan és a Planum-Comp Kft. a szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Gacsó Ház Ingatlan informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Gacsó Ház Ingatlan Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek az iroda@gacsohaz.hu e-mail címre megküldött levélben kérhetik. A Gacsó Ház Ingatlan Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírlevelek, ajánlatok esetében Ügyfeleink a hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ingatlan ajánlatok küldését.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, illetve le akarja mondani valamely online szolgáltatást, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

 8. Jogorvoslat

Az ügyfél bármilyen adatkezelési kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Gacsó Ház Ingatlanközvetítő Kft-t. Elektronikus úton az iroda@gacsolhaz.hu e-mail címen, postai úton a 1163 Budapest, Veres Péter út 39. szám alatti telephelyre küldött levél útján. Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

9. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a Gacsó Ház Ingatlan Kft. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Gacsó Ház Ingatlan Kft. felelősséget nem vállal.

Összefoglaló táblázat az adatkezelésről:

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Tárolt adatok köre

Hozzáférés

Eladó ügyfél számára ingatlanközvetítői szolgáltatás

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása) valamint b)c) pontok (szerződés teljesítése, és jogi kötelezettség)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, adóazonosító jele, valamint a megtekintett ingatlanok azonosító száma és a megtekintés időpontja, a keresett ingatlan paraméterei

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáférnek a Gacsó Ház Ingatlanközvetítő Kft. adtakezelői: szerződött ingatlan-tanácsadók, irodai asszisztensek, és egyéb franchise és partneri jogviszonyban álló ingatlanirodák, akiknek van az ügyfél által megadott keresési paramétereknek megfelelő ingatlana

Kereső ügyfél számára ingatlanközvetítői szolgáltatás

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) és b) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása, és szerződés teljesítése)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, adószáma, telefonszáma, e-mail címe, a megtekintések időpontja, az eladó ingatlan paraméterei

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáférnek a Gacsó Ház Ingatlanközvetítő Kft. adtakezelői: szerződött ingatlan-tanácsadók, irodai asszisztensek, és egyéb franchise és partneri jogviszonyban álló ingatlanirodák, akiknek van az ügyfél által eladásra szánt ingatlanra keresői igénye

az ingatlanközvetítő megkerülésével létesített ügylet esetén polgári jogi érvényesítéshez

GDPR 6.cikk 1) bekezdés f) pontja (adatkezelő jogos érdekének érvényesítése)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, megtekintési időpontok és a megtekintés időpontja

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáférnek a Gacsó Ház Ingatlanközvetítő Kft. adtakezelői: szerződött ingatlan-tanácsadók, irodai asszisztensek, és egyéb franchise és partneri jogviszonyban álló ingatlanirodák, valamint jogi képviselője

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt ügyfél-átvilágítás

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt kötelező adatkezelés

az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, azonosító okmányának típusa, száma, külföldi magánszemély esetében a tartózkodási helye

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáférnek a Gacsó Ház Ingatlanközvetítő Kft. adtakezelői: szerződött ingatlan-tanácsadók, irodai asszisztensek, valamint jogi képviselője

számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésében előírt számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

ügyfél neve, lakcíme, adóazonosító jele/adószáma, számla összege, számla egyéb adatai

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáférnek a Gacsó Ház Ingatlanközvetítő Kft. adtakezelői, könyvelője, irodai asszisztensek, valamint jogi képviselője

A Gacsó Ház ingatlan Kft. és stratégiai partnereinek az ingatlan ügyletet segítő szolgáltatások igénybevétele esetén (jogi segítség, értékbecslés, hitel, CSOK, energetikai tanúsítvány, biztosítás, lakberendező, DM levél)

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, keresés paraméterei, az adott igényhez kapcsolódó egyéb adatok (azonosító okmány típusa, száma, adószám, bankszámlaszám)

Az ingatlanközvetítői szolgáltatás pontjánál meghatározott adatkezelők, továbbá a Gacsó Ház Ingatlan Kft. stratégiai partnerei, mely cégről/cégekről az adatkezelő tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatás függvényében

Ügyfél elégedettségi mérések, az ügyfél igényének pontosítását szolgáló megkeresések

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása)

ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, keresés paraméterei, az adott igényhez kapcsolódó egyéb adatok

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáférnek a Gacsó Ház Ingatlanközvetítő Kft. adtakezelői: szerződött ingatlan-tanácsadók, irodai asszisztensek, és egyéb franchise és partneri jogviszonyban álló ingatlanirodák

Piackutatás, statisztikák készítése

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása)

az ingatlan keresés indítása és szerződéskötésig eltelt idő

Gacsó Ház Ingatlan Kft. adminisztrációs munkatársai, szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozója

Piackutatás, statisztikák készítése

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása)

az ingatlan hirdetési és eladási ára, elhelyezkedése, szerződéskötéstől eladásig eltelt idő

Gacsó Ház Ingatlan Kft. adminisztrációs munkatársai, szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozója