Adatvédelmi tájékoztató

A Gacsó Ház Ingatlan Kft. tájékoztatja a www.gacsohaz.hu oldalon érdeklődőket és a regisztrálókat az általa, és a Gacsó Ház Ingatlan Kft. és Franchise partnerei által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

Adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH 122350/2017 és  NAIH 118777/2017

 

1. Adatkezelők:

Az alábbi személyeket foglalja magába:

 • A Gacsó Ház Ingatlan Kft., és a Kft-vel együttműködő ingatlan értékesítők, asszisztensek

 • A Gacsó Ház Ingatlan Kft-vel franchise jogviszonyban álló Partner vállalkozások

A Gacsó Ház Ingatlan Kft. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

A személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a Planum-Comp Kft. (székhely: 1046 Budapest, Klauzál utca 9. telefon: +36-1-615-8077, e-mail cím: info@planumcomp.hu) végzi. Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója. Egyes ügynökeink közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el.  

 

2. A kezelt adatok köre

Ingatlan iránt érdeklődők esetén

 • név

 • email cím

 • telefonszám

Regisztrált felhasználó eladó ingatlan feltöltése esetén (szerződéskötés alapján)

 • név / cégnév, képviseletre jogosultak neve

 • e-mail cím

 • telefonszám

 • cím / székhely

 • személyi igazolvány száma

 • adóazonosító jel / adószám

 • ingatlan címe, adatai, paraméterei

 • feltöltés esetén az ingatlan képe

Amennyiben az érdeklődő a honlapon regisztrál, vagy a „keresési értesítés” vagy az adott ingatlan mellett található „üzenet küldése” lehetőségével él, ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Gacsó Ház Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:
- Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege továbbításra kerül a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
- Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési és hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, bankszámla száma, ingatlan címe és helyrajzi száma számtovábbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
- Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

Az adatok továbbítása kizárólag az Érintett hozzájárulásán alapul.


3. Az adatkezelés célja

Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott, 2. pontban megjelölt személyes adatokat a Gacsó Ház Kft. abból a célból kezeli, hogy az érdeklődőket, regisztrálókat a szolgáltatásairól telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa. Eladó ügyfelekkel kizárólag a Gacsó Ház Ingatlan Kft. franchise partnerei, ingatlan értékesítői veszik fel a kapcsolatot, harmadik személynek nem továbbítja az adatokat. Ez alapján a Gacsó Ház Ingatlan Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag alábbi célokból kezeli:

 • az érdeklődő számára ingatlanközvetítői szolgáltatásának nyújtása

 • regisztrálók esetében online szolgáltatásainak nyújtása (pl.: keresésnek megfelelő ajánlat küldése),

 • direkt marketing célú tájékoztatás e-mailen vagy hírlevél küldésével,

 • ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyféligények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen, telefonon

 • eladást, keresést segítő ügyfél kommunikáció

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.gacsohaz.hu oldalon érdeklődő, (telefonon, vagy e-mailen beérkező) regisztráló önkéntes hozzájárulása, illetve a szerződésben feltüntetett önkéntes hozzájárulás.

 5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érdeklődő esetén a regisztráció (akár e-mailben, akár telefonon beérkező igény az adatbázisban történő rögzítés céljából) vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart. Amennyiben az ügyfél adataira vonatkozó törlési kérés érkezik írásban a Gacsó Ház Ingatlan Kft-hez, az ügyfél inaktív státuszba kerül. Adatait az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) b) pontja és a Pm tv. 7-9. § alapján a törvényben meghatározott elévülési határidőig tároljuk.

6. A honlap üzemeltetője

A www.gacsohaz.hu honlapot az Planum-Comp Kft. (székhely: 1046 Budapest, Klauzál utca 9., telefonszám: +36-1-615-8077 e-mail: info@planumcomp.hu ) üzemelteti, a weboldal üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

A Gacsó Ház Ingatlan és a Planum-Comp Kft. a szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Gacsó Ház Ingatlan informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Gacsó Ház Ingatlan Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. Segítő szolgáltatások esetében (ajánlatküldés az Ügyfél által megadott ingatlan paraméterek alapján, segítségnyújtás Hitel, CSOK, Biztosítás, energetika, illetve jogi ügyletek terén) a regisztráció törlését az ügyfelek az iroda@gacsohaz.hu e-mail címre megküldött levélben kérhetik. A Gacsó Ház Ingatlan Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírlevelek esetében Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, illetve le akarja mondani valamely online szolgáltatást, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

 8. Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

9. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a Gacsó Ház Ingatlan Kft. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Gacsó Ház Ingatlan Kft. felelősséget nem vállal.