Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) a Gacsó Ház Ingatlanközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság ingatlanközvetítési tevékenysége során végzett érintetti adatok kezelését mutatja be.

 

 

1 AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

 

1.1 Az Adatkezelő

 

Az adatkezelő neve: Gacsó Ház Ingatlanközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő")

Székhelye: 1135 Budapest, Kerekes utca 11. Fsz. 1. ajtó

Postacíme: 1163 Budapest, Veres Péter u. 39.

E-mail címe: iroda@gacsohaz.hu

Telefonszáma:+36-20/225-6212

Honlapja: www.gacsohaz.hu

 

 

2 AZ ÉRINTETTEK ADATAINAK KEZELÉSE

 

2.1. Az Érintettek köre

Az Adatkezelő ingatlanközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adatait kezeli:

- hirdető, megbízó, érdeklődő, megtekintő, ajánlattevő, kapcsolattartó, vagy képviseletükben eljáró természetes személy meghatalmazott

 

2.2. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő ingatlanközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezeli az Érintettekről:

a) személyazonosításhoz szükséges adatok (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve), továbbá lakcím/ tartózkodási hely

b) kapcsolattartáshoz szükséges adatok (email cím, telefonszám)

c) üzleti kapcsolat létesítésekor, ideértve a vételi ajánlat megtételét is, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) előírásainak megfelelő adatkör (név, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, állampolgárság, személyazonosító okmány száma, személyazonosító okmány típusa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, lakcím, lakcím hiányában tartózkodási hely/ értesítési cím), továbbá a Pmt-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása céljából az adatkezelő a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a bemutatott személyazonosító okmányról és a lakcímet igazoló hatósági igazolványról - ideértve az okiratban feltüntetett valamennyi személyes adatot -, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével másolatot készít (Pmt. 7.§ (8) bek.),

d) a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok (név, lakcím, aláíráskép, valamint a közvetített ingatlanra vonatkozó adatok, valamint vételi ajánlat esetén a nyilatkozat tartalma és a számlaszám, továbbá egyéb személyes adatok, melyek az Adatkezelő tudomására jutnak a jogviszony teljesítése során)

e) a https://gacsohaz.hu honlapon megtalálható Sütiszabályzatban részletezettek szerinti sütik (adatvédelmi tájékoztató menüpont alatt)

f) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtás esetén: név, cím és adószám.

g) a meghatalmazásban szereplő adatok

h) az adatkezelő által nyújtott szolgáltatással összefüggő panaszok kezeléséhez szükséges adatok: név, lakcím, elérhetőség (levelezési cím vagy e-mail cím), valamint a panaszban rögzített egyéb adatok

i) adatkezelő telefonos ügyfélszolgálatán keresztül történő beszélgetés során rögzített személyes adatok

 

2.3. Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat a következő célokból kezeli:

a) kapcsolattartás az Érintettekkel,

b) ügyfélátvilágítás a jogszabályi előírásoknak megfelelően,

c) az adatkezelővel kötött ingatlanközvetítési megbízási szerződés teljesítése éscvégrehajtása,

továbbá a szerződés teljesítésével összefüggésben annak igazolása, hogy a megtekintett ingatlan Adatkezelő közvetítésével került értékesítésre,

d) a honlap hatékony működtetése, valamint az ügyfélélmény növelése céljából sütik használata,

e) számviteli kötelezettségek teljesítése,

f) panaszkezelés,

g) telefonhívások kezelése,

h) egyéb szolgáltatások (pl. fotózás) ajánlása.

 

2.4 Az adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelő ingatlanközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az Érintettek adatait jogi kötelezettség, szerződéses jogviszony, hozzájárulás, valamint jogos érdek alapján a következők szerint kezeli:

 

a) a 2.2.a) pontban meghatározott személyes adatokat megbízók esetében jogi kötelezettség, megtekintők esetében jogos érdek jogalapon

b) a 2.2.b) pontban meghatározott személyes adatokat érdeklődők, megtekintők tekintetében hozzájárulás jogalapon.

c) a 2.2.b) pontban meghatározott személyes adatokat hirdetők tekintetében jogos érdek jogalapon

d) a 2.2.c) pontban feltüntetett adatok tekintetében a megbízók, ajánlattevők, kapcsolattartók, meghatalmazottak esetén jogi kötelezettség jogalapon,

e) a 2.2.d) pontban szereplő adatokat Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló megbízók, kapcsolattartók, meghatalmazottak esetén szerződéses jogalapon,

f) a 2.4.4.1 pontban meghatározott adatkezelés esetén hozzájárulás jogalapon,

g) a 2.2.e) pontban szereplő adatokat a Sütiszabályzatban részletezett jogalapokon (süti típustól függően jogos érdek, illetve hozzájárulás),

h) a 2.2.f) pontban feltüntetett adatok tekintetében a Megbízók esetén jogi kötelezettség jogalapon,

i) a 2.2.g), h) és i) pontban feltüntetett adatok tekintetében jogi kötelezettség jogalapon.

 

2.4.1. Az Adatkezelő ingatlanközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése, szerződés teljesítése, és a szerződésszerű teljesítés igazolása céljából az Adatkezelő különösen:

 

- vállalja, hogy tevékenységi körében közvetíti a megbízási szerződésben meghatározott Ingatlant, e célból az ingatlan adatait Szakértői Adatbázisában nyilvántartásába veszi, annak érdekében, hogy az Ingatlant a potenciális ajánlattevők a legszélesebb körben ismerhessék meg, az Ingatlant közvetíti - szerződés teljesítése jogalap -.

- bemutatja az érdeklődőknek az Ingatlant és erről a megtekintő nevének az ingatlan helyének, a megtekintés időpontjának és a megtekintés eredményének feltüntetésével részletes nyilvántartást vezet - megbízók felé szerződés teljesítése jogalap-.

- közreműködik a Megbízás folyamán az értékesítéssel kapcsolatos tárgyalásokon és az adásvételi szerződés előkészítésénél, megkötésénél - szerződés teljesítése jogalap -.

- Adatkezelő azon ingatlanok esetében, amelyek követeléskezelő jogi személlyel való együttműködés keretében kerülnek közvetítésre, a Megbízó személyes adatairól, valamint a szerződést érintő cselekményekről a jogviszony teljesítéséhez szükséges mértékben tájékoztatja a jogviszonyban érintett feleket - szerződés teljesítése jogalap -.

 

2.4.2. Kötelező adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbi jogi kötelezettségek teljesítése céljából, az alábbi időtartamban kezeli:

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1.§ (1) bek. 3.§ 41. a) és 45. c) pont, 6.§ (1) és 7.§ (1), (2) és (8) bek, 56. § (2) bek., 57. § (2)-(3) bek., 58. § (1) bek.,

- az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig - (2.4.c) pont)

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§ és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés (a könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatok) - az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig – (2.4.g) pont)

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (3)-(7) bekezdés alapján a panaszra történő válasz keltétől számított 5 évig (2.4.h) pont)

 

2.4.3. Az Adatkezelő jogos érdeke

Az Adatkezelő az Érintettek e pontban meghatározott személyes adatait az alábbi jogos érdek alapján kezeli: Az Érintett által nyilvánosságra hozott ingatlanhirdetésben szereplő személyes adatokat az Adatkezelő olyan módon használja fel, hogy az Adatkezelő ingatlanközvetítési megbízási szerződési ajánlattal keresi meg az Érintettet.

A megtekintők személyazonosító, lakcím adatát, a megtekintési nyilatkozaton szereplő aláírásképét, valamint a megtekintő részére bemutatott ingatlan adatát Adatkezelő annak érdekében kezeli, hogy igazolni tudja az ingatlan bemutatását, az ingatlanközvetítői szerződés szerződésszerű teljesítését és azt a tényt, hogy a megtekintett ingatlan Adatkezelő közvetítésével került értékesítésre.

Adatkezelő a megtekintő nevét a megbízó tudomására hozza annak érdekében, hogy a megbízó kellő körültekintéssel tudja az ingatlanközvetítési megbízási szerződést teljesíteni.

Adatkezelő az ajánlattevő személyes adatait az érintett megbízó részére, valamint az Érintett megbízó adatait az ajánlattevő részére megismerhetővé teszi annak érdekében, hogy az Érintettek a köztük fennálló jogviszonyt teljesíthessék.

Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult a kommunikációs csatornáira (így különösen postacímére, e-mail címére vagy egyéb online felületére) megküldött üzenetekben szereplő és a küldő fél által az üzenetváltás során megadott személyes adatok kezelésére és öt évig történő megőrzésére azokban az esetekben, ha a küldő fél az 2. pontban meghatározott Érintetti körön kívül esik, többek között az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek kéréseinek teljes körű megválaszolása és az ezen személyekkel folytatott kommunikáció tartalmának, megfelelőségének szükség esetén történő igazolása céljából.

 

2.4.4. Az Érintett hozzájárulása

Azon ingatlanközvetítési, valamint ingatlanügylettel kapcsolatos célból kezelt személyes adatok tekintetében, amelyeket az Adatkezelő hozzájárulás jogalapon kezel, az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulás megadható az ügyfélazonosítás során, a megtekintési nyilatkozaton, valamint a személyes adatok pontos megjelölésével más nyilatkozatoktól elkülönítetten. A hozzájárulás megadása önkéntes és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja.

Az értesítést az Érintett a jelen Tájékoztató 2.2. b) pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikéről megküldheti.

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, - a hozzájárulás alapján végrehajtott - adatkezelés jogszerűségét.

 

2.4.4.1. Megtekintő elérhetőségi adatainak (telefonszám, e-mail cím) megadása esetén Adatkezelő a megtekintett ingatlannal kapcsolatos tudnivalókról naprakészen tájékoztatja az érintettet.

 

2.4.4.2. a Gacsó Ház Consulting Kft. részére történő adatátadás ajánlattétel céljából: Adatkezelő az érintett hozzájárulása esetén átadja a Gacsó Ház Consulting Kft. részére az érintett nevét és kapcsolattartási adatait közvetlen üzletszerzési megkeresés céljából, annak érdekében, hogy a Gacsó Ház Consulting Kft. az Érintettel felvegye a kapcsolatot, és részére személyre szabott szolgáltatást nyújthasson.

Az együttműködés során keletkezett információk (ingatlan megtekintése, vételi ajánlatkezelés) hozzájárulás esetén szintén átadásra kerülnek annak érdekében, hogy a Gacsó Ház Consulting Kft. relevánsabb, személyre szabott ajánlatot tehessen.

 

2.4.4.3. Személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel

Az Adatkezelő Cégcsoportja 3. pontban felsorolt tagjai közös adatkezelésben vesznek részt, melynek célja személyre szabott, az Érintett igényeinek jobban megfelelő, magasabb minőségű és teljes körű ajánlatok kidolgozása és az Érintett részére történő eljuttatása. Az ajánlatok vonatkozhatnak ingatlan, hitelközvetítői vagy kiegészítő szolgáltatásokra, valamint minden egyéb, az Érintett által kiválasztott Cégcsoporttag jelenlegi vagy jövőben nyújtandó szolgáltatásaira. A személyre szabott ajánlatok kidolgozása érdekében a Cégcsoporttagok a rendelkezésre álló adatok alapján ajánlatot készítenek vagy felveszik a kapcsolatot az Érintettel a szükséges szolgáltatásuk meghatározása érdekében. Annak érdekében, hogy a Cégcsoporttagok csak olyan személyre szabott ajánlatot küldjenek, amely az Érintett jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelel, a Cégcsoporttagok az Érintett jövedelemi és vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatokat is kérhetnek.

 

2.4.4.4. Amennyiben a közvetítéssel érintett ingatlan követeléskezelő jogi személlyel való együttműködés keretében kerül közvetítésre - Adatkezelő a követeléskezelő részére is továbbítja az ajánlattevő adatait. Abban az esetben, ha az ingatlanon fennálló terhekkel kapcsolatos ügyintézés harmadik fél jogosultat érint, a megbízó hozzájárulása esetén az Adatkezelő háromoldalú tárgyalásokat kezdeményez a terhek kiegyenlítésének érdekében.

 

2.4.4.5 A jelen tájékoztató 2.2. b) pontjában meghatározott kapcsolattartási adatok tekintetében amennyiben az Érintett igénybe kívánja venni szolgáltatásként, hogy ingatlanjáról harmadik személy vállalkozó professzionális fényképeket, digitális tartalmakat készítsen, Adatkezelő az igénylőlapon szereplő személyes adatokat továbbítja harmadik személy vállalkozó számára kapcsolatfelvétel céljából.

 

2.4.4.6 Honlapon keresztül történő cookie (süti) kezelés

Az Érintett hozzájárulása esetén az Adatkezelő honlapján keresztül az Érintett böngészőprogramjában tárolt sütiket használja a minél személyre szabottabb böngészési élmény érdekében.

A sütikezelésről szóló részletes tájékoztató megtalálható a https://gacsohaz.hu weboldalon.

 

2.4.4.7 Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: Közvetlen üzletszerzési célból

 

Az Adatkezelő honlapján, az Online Értékbecslés szolgáltatást igénybe vevők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az általuk megadott elérhetőségi adatokon (név, telefonszám, email cím) Adatkezelő megkeresse őket közvetítési szerződéskötési ajánlattal.

Az Érintett az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló természetes, vagy jogi személy részére adott nyilatkozattal hozzájárulhat ahhoz, hogy neve, lakcíme, email címe, telefonszáma és a közvetítéssel érintett ingatlan címe) közvetlen üzletszerzési céllal az Adatkezelő részére átadásra kerüljön.

 

2.5. Az adatkezelés időtartama:

Jogi kötelezettség esetén a 2.4.2. pontban meghatározott időtartam.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelési cél megvalósulásáig.

Azon adatok esetében, amelyeket Adatkezelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján, vagy a szerződés teljesítése, a teljesítés igazolása érdekében kezel, Adatkezelő az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb a Ptk. 6:22. § (elévülés) - 5 évig -(2.4 d) pont) tárolja az adatokat.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adatkezelési cél megvalósulásáig.

 

2.6 Automatizált döntéshozatal

Az Adatkezelő az Érintettek adataival kapcsolatban nem végez automatizált döntéshozatalt.

 

 

3. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait - a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől - az alábbi harmadik személyek, szervezetek számára továbbítja:

 

Az adatkezelő Cégcsoportjába tartozó cég(ek): Gacsó Ház Consulting Kft.;

Az Adatkezelő, mint ingatlanközvetítői hálózat adatfeldolgozókat (teljesítési segéd) vesz igénybe, melyek a 2.2 pontban foglalt személyes adatok kezelését végzik, önállóan adatkezelési célt nem határoznak meg, a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési műveleteket az Adatkezelő utasításai és belső szabályozása alapján végzik a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

Adatkezelő informatikai rendszerei üzemeltetése, fejlesztése és támogatása céljából adatfeldolgozói szerződés keretében adatfeldolgozókat (informatikai szolgáltatók) vesz igénybe.

A személyes adatok adatfeldolgozó részére történő továbbításával az Adatkezelő az Érintett adatait az Európai Gazdasági Térség államain (vagyis az Európai Unió tagállamain, Izlandon, Norvégián és Liechtensteinen) kívüli harmadik országba nem továbbítja.

 

4. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett - az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikke szerint - kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá joga van az adatkezeléssel szemben tiltakozni.

Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

 

4. Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg:

4.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy Adatkezelő a személyes adatait kezeli-e, továbbá ahhoz is joga van, hogy a következő információkat megismerje:

- az adatkezelés célját vagy céljait;

- a kezelt személyes adatainak kategóriáit;

- azok körét, akiknek a személyes adatait Adatkezelő továbbítja, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítja;

- a személyes adatok kezelésének tervezett időtartamát;

- azokat a közigazgatási vagy igazságszolgáltatási szerveket, amelyeknél panasszal élhet;

- amennyiben nem Öntől közvetlenül származnak a személyes adatok, akkor annak a forrását;

- annak a tényét, hogy a személyes adatait Adatkezelő automatizáltan kezeli, azaz egy olyan eljárásban, amelynek során a személyes adatok az Ön személyéhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére kerülnek felhasználásra. Személyes jellemzők lehetnek például a munkahelyi teljesítménye, a gazdasági helyzete, az egészségi állapota, a személyes preferenciái, az érdeklődése, a megbízhatósága, a viselkedése, a tartózkodási helye vagy a mozgása.

 

Ön a személyes adatairól egy alkalommal ingyenes másolatot kérhet, illetve, ha elektronikusan adta be a kérelmét, akkor joga van arra, hogy olyan elektronikus formátumban kaphassa meg a másolatot, amelyet széles körben használnak, kivéve, ha Ön más formátumban kéri és annak a teljesítésére az adatkezelő képes. Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a másolat készítését Adatkezelő megtagadhatja, amennyiben az más érintettek jogaira és szabadságára nézve hátrányos helyzetet teremthet.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, ahhoz is joga van, hogy kérje a hiányos személyes adatainak a kiegészítését.

4.3. Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy

- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtése 16. életévét be nem töltött kiskorú személyes adataival összefüggésben és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adattörlési kérelmet nem lehet teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés szükséges az alábbi célok elérése érdekében:

- véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

- a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- az adatkezelésre egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, valamint népegészségügyi közérdekből kerül sor.

- A személyes adatok kezelése közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik és a személyes adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

- vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

4.4. Az adatkezelés korlátozása (zárolás)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak

valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, Ön azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen.

A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

4.5. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdeken, közérdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

5. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalatOnaih.hu). Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

 

Budapest, 2022.05.16.

 

Gacsó Ház Ingatlanközvetítő

Korlátolt Felelősségű Társaság

Cookie-k használata

COOKIE (Süti) TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

Jelen szabályzat a Gacsó Ház Ingatlanközvetítő Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) kezelésében álló következő weboldalra vonatkozik:

https://gacsohaz.hu/

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Google Analytics, Google Tag Manager cookie:

A Google Analytics és a Google Tag Manager a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Facebook cookie:

A Facebook eszköze mely segítségével a látogatónak lehetőséget biztosít az oldal a tartalmak megosztására a Facebook által kezelt digitális felületeken.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Cookie elfogadás cookie:

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

PHPSESSID:

A bejelentkezés beazonosítására, illetve az oldal használatához szükséges anonim munkamenet azonosításra szolgál. A süti élettartama: a munkamenet hossza.

A sütik által tárolt információkat sohasem használják fel az Ön személyes azonosítására. A sütiket kizárólag az itt leírt célokra használják fel.

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

Sütibeállítások a böngészőkben:

Google

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Microsoft Edge

Safari

Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:

Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

További tudnivalókért kérjük, látogass el az allaboutcookies.org weboldalra.

Tudnivalók reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Amennyiben szeretné megtekinteni, deaktiválja a reklámblokkoló alkalmazást!